DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VASLUI

MINISTERUL SANATATII

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
Home Informatii publice

Screening cancer de col uterin


Screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin constă în testarea prin metoda frotiului cervical Babeş-Papanicolaou a populaţiei feminine, denumită în continuare testare Babeş-Papanicolaou.

Pot fi incluse în subprogram persoanele de sex feminin în vârstă de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.
Testarea în cadrul subprogramului se va opri la femeile care au împlinit vârsta de 64 de ani, numai dacă acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babeş-Papanicolaou normale.
Nu sunt eligibile femeile care prezintă absenţa congenitală a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi femeile cărora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital. 

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE DIN CADRUL SUBPROGRAMULUI

 unităţile sanitare cu paturi care au în structura proprie cabinete de specialitate în obstetrică-ginecologie şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei şi care fac dovada organizării unei reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin
cabinetele de asistenţă medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou si centre de recoltare a materialului cellular cervical, cu conditia indeplinirii urmatoarelor criterii:

 • sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;
 • fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
 • fac dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical;

cabinete medicale de specialitate în obstetrică-ginecologie şi/sau de planificare familială din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin;

cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, indiferent de forma de organizare a acestora, care funcţionează în ambulatoriul de specialitate clinic sau în ambulatoriul integrat al spitalelor, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

cabinete medicale de planificare familială din structura spitalelor aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

alte unităţi sanitare care furnizează servicii medicale în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care au în structură cabinete medicale de specialitate obstetrică-ginecologie, cabinete de planificare familială sau unităţi mobile de recoltare a materialului celular cervical;

laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale din structura unităţii sanitare cu paturi care a organizat reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin care indeplineste urmatoarele criterii:laboratorul de anatomie patologică şi/sau de analize medicale care funcţionează în structura altor unităţi sanitare aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate si care indeplineste conditiile de mai sus;

  • are dotarea tehnică necesară pentru examinarea materialului celular cervical prin metode şi tehnici de citologie sau anatomie patologică, după cum urmează:foloseşte coloraţia Papanicolaou pentru prelucrarea frotiurilor şi sistemul de clasificare Bethesda 2001 pentru raportarea rezultatelor;
   1. aparatură adecvată pentru efectuarea examenului Babeş-Papanicolaou (citologie convenţională şi/sau monostrat cu recoltare-fixare în mediu lichid);
   2. facilităţi de arhivare a frotiurilor;
   3. echipament computerizat necesar pentru înregistrarea, stocarea şi raportarea datelor;
   4. acces la internet;
  • are cel puţin un medic de specialitate în anatomie patologică cu experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;
  • efectuează controlul intern al calităţii în domeniul citologiei prin recitirea a minimum 10% din lame;
  • se angajează să participe în mod regulat la programe de evaluare externă a calităţii în domeniul citologiei;

 MODALITATI DE SELECTARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE IN VEDEREA INCLUDERII IN PROGRAM

 Cabinete de asistenta medicala primara - includerea cabinetelor de asistenţă medicală primară în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin a unităţilor sanitare cu paturi se realizează în baza contractelor încheiate între aceste structuri sanitare.

 1. Fiecare cabinet de asistenţă medicală primară poate fi inclus într-o singură reţea de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin.
 2. Centrele de recoltare a materialului celular cervical - includerea în cadrul reţelelor de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, se realizeaza prin depunerea la unitatea sanitara cu paturi care organizează reţeaua a unei cereri de includere însoţită de documente ce fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute in lege.
  Includerea în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se realizează în baza contractelor încheiate cu unitatea sanitara cu paturi.
 3. Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale - includerea în cadrul reţelelor de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, se realizeaza prin depunerea la unitatea sanitara cu paturi care organizează reţeaua a unei cereri de includere însoţită de documente ce fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute in lege.
  Includerea în reţeaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se realizează în baza contractelor încheiate cu unitatea sanitara cu paturi.
 4. Unitatile sanitare cu paturi - solicită includerea în subprogram prin depunerea la unitatea regională de management dosarul de candidatură care cuprinde următoarele documente:
  1. copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
  2. dovezile privind organizarea reţelei de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. În acest sens, vor fi prezentate documente, certificate pentru conformitate cu originalul, care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentele norme metodologice, pentru fiecare structură medicală inclusă în reţea;
  3. lista personalului medical care asigură furnizarea serviciilor medicale în cadrul fiecărei structuri medicale incluse în reţea, datele de contact ale acestuia, precum şi programul de activitate destinat screeningului.

 Unitatea Regională de Management Nord-Est - judeţele Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava, Vaslui – Institutul Regional de Oncologie Iaşi

Descarca brosura

1     2     3     4

 


 logo-sgg "Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

PROGRAM DE LUCRU: De luni pana joi, in intervalul orar 08.00 -16.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 14.00. Pentru personalul contractual medico-sanitar si auxiliar sanitar al carui program de lucru este de 7 ore/zi, programul de lucru se va desfasura astfel: de luni pana joi, in intervalul orar 08.00 - 15.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 13.00.